สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
SAR
ลำดับที่ รายการ แสดง
1 ปก
2 คำนำ
3 หน.หน่วย ลงนาม
4 สารบัญ
5 ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
6 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
7 ก. สภาพด้านการแข่งขัน
8 ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
9 ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
10 1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง
11 (1) วิธีกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมของภาควิชา
12 (2) วิธีสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้ภาควิชา…
13 (3) วิธีทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง…
14 (4) วิธีการที่ผู้นำสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์…
15 (5) วิธีการที่ผู้นำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น…
16 (6) วิธีที่ผู้นำวางแผนสืบทอดตำแหน่ง…
17 1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
18 (1) วิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าภาควิชามีระบบ…
19 (2) วิธีดำเนินการและคาดการณ์ล่วงหน้า…
20 (3) วิธีส่งเสริมและสร้างความมั่นใจ…
21 (4) แนวทางที่ภาควิชาแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ภาควิชามี…
22 2.1 การจัดทำกลยุทธ์
23 (1) วิธีจัดทำกลยุทธ์ของภาควิชากระตุ้น และทำให้เกิดนวัตกรรม
24 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
25 (1) แผนปฏิบัติการที่สำคัญของภาควิชา
26 (2) วิธีถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ…
27 (3) แผนด้านบุคลากรที่สนับสนุนกลยุทธ์…
28 (4) ตัววัดผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการ…
29 (5) วิธีปรับเปลี่ยนหรือนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ…
30 3.1 เสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
31 (1) วิธีรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียน…
32 (2) วิธีรับฟังเสียงจากผู้เรียน/ลูกค้าในอนาคต…
33 (3) วิธีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ…
34 (4) วิธีเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจ…
35 3.2 ความผูกพันกับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น
36 (1) วิธีการกำหนดหลักสูตรและบริการต่าง ๆ …
37 (2) วิธีการทำให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศ…
38 (3) วิธีจำแนกกลุ่มผู้เรียน/ ลูกค้าอื่น ๆ …
39 (4) วิธีสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียน…
40 (5) วิธีจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ…
41 4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการ…
42 (1) วิธีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติ…
43 (2) วิธีเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ
44 (3) วิธีเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้า…
45 (4) วิธีเลือกให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดำเนินการ…
46 (5) วิธีการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถ…
47 (6) วิธีการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการ…
48 4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้
49 (1) วิธีการทวนสอบและทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูล…
50 (2) วิธีการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศขององค์กร…
51 (3) วิธีสร้างและจัดการความรู้ของภาควิชา
52 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
53 (1) วิธีประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถ…
54 (2) วิธีจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากร…
55 (3) วิธีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพของภาควิชา
56 5.2 ความผูกพันของบุคลากร
57 (1) วิธีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสาร…
58 (2) วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรในภาควิชา
59 (3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร…
60 6.1 กระบวนการทำงาน
61 (1) วิธีออกแบบหลักสูตรและบริการต่าง ๆ…
62 (2) ระบุกระบวนการทำงานสำคัญของภาควิชา
63 (3) วิธีทำให้มั่นใจว่าหลักสูตรและบริการต่าง ๆ…
64 (4) วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตร…
65 (5) วิธีที่องค์กรใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างนวัตกรรม
66 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
67 (1) วิธีควบคุมต้นทุนการทำงานของภาควิชา…
68 (2) วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานของภาควิชา
69 (3) วิธีการทำให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
70 รายวิชา
71 ไฟล์ประกอบรายวิชา
72 ความพึงพอใจรายวิชา
73 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ 2564
74 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ 2565
75 ข.ประสิทธิภาพและประสิทธิผล…
76 7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน
77 7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
78 7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ…
79 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน …
80 บุคลากรสายอาจารย์ …
81 บุคลากรสายสนับสนุน
82 ข้อมูลภาระงานอาจารย์รายบุคคล (ระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของภาระงาน)
83 ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัย…
84 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
85 บัญชีรายละเอียดบริการวิชาการแก่สังคม (ระบุจำนวนครั้ง)
86 รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ…
SAR_HTML : รับตรวจประเมิน
SAR_DOC : พิมพ์เล่ม (ปรับแก้ไขใน Word ก่อนพิมพ์)