สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(1) วิธีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1. วิธีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน

ผู้บริหารภาควิชาช่วยในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง/การทำงานที่ให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน ดังนี้

      1.  ส่งเสริมการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่าน แอพลิเคชั่น Line และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมประจำเดือนของภาควิชา

      2.  ผู้บริหารภาควิชาให้ความเป็นกันเอง เป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว และสามารถพูดคุยได้ตลอดเวลาที่ไม่ติดภารกิจ ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องด้านงานธุรการ งานด้านการเรียนการสอน และการประสานงานต่างๆ และดำเนินการได้ทันเวลา

      3.  ส่งเสริมให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มีการแบ่งปันทักษะความรู้ เพื่อการช่วยเหลือกันในงานด้านต่างๆ

      4. จัดกิจกรรมที่ทำร่วมกันในภาคด้านวัฒนธรรมและประเพณี ต่างๆ เช่น การจัดเตรียมทำขนมไทยในโครงการอนุรักษ์ขนมไทยในช่วงเทศการปีใหม่ และด้านวิชาการ เช่น ให้มีสนทนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อมีอาจารย์ไปอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อรับข้อมูลใหม่ๆ 

      5. ส่งเสริมให้มีการส่งผลงานสื่อการสอน ระบบสนับสนุนและนวัตกรรม เข้าประกวด รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนบไปนำเสนอผลงานวิจัยฝผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนนรู้ มีมุมมองใหม่และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้มาทำให้ผลงานดำเนินการดีขึ้น

      6.  ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความก้าวหน้าในด้านการงาน หรือทักษะด้านต่างๆ  โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงาน

      7.  จัดระบบสวัสดิการ สวัสดิการเงินยืมไม่มีดอกเบี้ย เงินยืมจ่ายในกรณีที่สามารถนำใบเสร์จไปเบิกได้จากทางราชการและนำมาคืนเมื่อเบิกได้ สวัสดิการของเยี่ยมเมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย และมีเงินช่วยเหลือเมื่อ บิดา-มารดา สามี-ภรรยา และบุตร เสียชีวิต

      8.   แสดงความยินดี จัดเลี้ยงอาหาร/ของว่าง ในวาระพิเศษ เช่น เลื่อนยศ ได้รับรางวัลผลงานต่างๆ มีการเลี้ยงอำลาเมื่อเกษียณอายุราชการ มีการยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงานดี

      9.   จัดระบบการทำงานให้มีชั่วโมงการทำงานแบบยืดหยุ่น และอนุญาตให้ลาได้เป็นกรณีพิเศษเมื่อมีภาวะจำเป็นในครอบครัว

    10.   จัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและมีการป้องกันภัย 

    11.  เมื่อคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องการสวัสดิการบ้านพัก หรือทุนการศึกษาบุตร ผู้บริหารภาควิชาจะเร่งดำเนินการ และติดตามให้ประสบผลสำเร็จ  
 LIST OF ABBREVIATIONS