สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรในภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]2. วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรในภาควิชา

ภาควิชามีการประเมินความผูกพันจากการสังเกต การพูดคุย สอบถามความพึงพอใจในการทำงานร่วมกัน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาควิชา การให้ทำแบบประเมินผลลัพธ์ด้านความผูกพันและความพึงพอใจในด้านต่างๆ เช่น ในด้านลักษณะงาน ด้านการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น เวลาการเข้าทำงานและกลับบ้าน และผลจากการการประเมินคุณภาพการศึกษา (ถ้ามี) นอกจากนี้ผู้บริหารภาควิชายังคอยสอดส่องดูแลเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำมาพูดคุยในการประชุมภาควิชาเพื่อวางแผนแนวทางพัฒนาความผูกพันให้ดีขึ้น
 LIST OF ABBREVIATIONS