สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาควิชาที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]ภาควิชาได้มีการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานในการประชุมวาระสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรมีการวางแผนการทำงานร่วมกันและผลักดันงานให้บรรลุพันธกิจ มีการชมเชยเพื่อให้เป็นตัวอย่างการฏิบัติที่ดี และพิจารณาบำเหน็จประจำปีอย่างเหมาะสมตามผลลัพธ์การดำเนินการและปัจจัยด้านอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

ผู้บริหารภาควิชาจะส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอแนวปฏิบัติหรือผลงานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่สนับสนุนให้เกิดผลการดำเนินการที่ดี ในงานวันสถาปนา วพม./การประชุมวิชาการ รพ.รร.6/งานมหกรรมคุณภาพการศึกษาประจำปี/การเผยแพร่ผ่านการเป็นวิทยากรบรรยายที่จัดโดย สปค. วพม. หรือ นพศ.วพม./การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และสำหรับแนวปฏิบัติที่บุคลากรดำเนินการแล้วเกิดผลการดำเนินการที่ดีจะนำมาใช้ภายในภาควิชา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและพัฒนาความผูกพันให้ดีขึ้น LIST OF ABBREVIATIONS