สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

6.1 กระบวนการทำงาน

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]6.1 กระบวนการทำงาน

 ภาควิชาสรีรวิทยาออกแบบ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยเริ่มจาก 1) วิเคราะห์พันธกิจภาควิชาเพื่อระบุข้อกำหนดและตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบ/พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานที่สำคัญจะบรรลุข้อกำหนดที่สำคัญทั้งหมด 3) กำกับติดตามตัววัดผลการดำเนินการ และรวบรวมสารสนเทศที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 4) จัดลำดับความสำคัญ/ความเร่งด่วนในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำแนวปฏิบัติที่ดีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อไป กระบวนการทำงานที่สำคัญของภาควิชาสรีรวิทยามี 4 กระบวนการตามพันธกิจ ได้แก่

1) จัดการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

2) การวิจัย

3) บริการทางวิชาการแก่สังคม 

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม LIST OF ABBREVIATIONS