สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(1) วิธีออกแบบหลักสูตรและบริการต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1. วิธีออกแบบหลักสูตรและบริการต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

คณะกรรมการภาควิชาสรีรวิทยาร่วมกับคณะกรรมการรายวิชาฯ ทบทวน “ข้อกำหนด” ของกระบวนการออกแบบหลักสูตร ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานแพทยสภาสำหรับปรึคลินิก เกณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง (WFME, EdPEx) ความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน คู่ความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินการและข้อเสนอแนะของทั้งผู้เรียนและคู่ความร่วมมือตาม มคอ. 5 กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นโยบายของกองการศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการที่เทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และผลการทบทวนจาก “การประเมินสถาบันอย่างเป็นระบบ” รวมทั้งเป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของ วพม. (รูปที่ 6.1-1) จากนั้นจะนำข้อกำหนดดังกล่าวมาออกแบบหลักสูตรรายวิชา (มคอ. 3) ของแต่ละรายวิชาฯ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล โดยให้เหมาะสมกับทรัพยากรและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ภาควิชาและ วพม. มีอยู่

รูปที่ ุ6.1-1 กระบวนการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง “กระบวนการการจัดการเรียนการสอน”
 LIST OF ABBREVIATIONS