สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง (ของภาควิชา)

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง (ของภาควิชา)

ผู้นำระดับสูงของ ภสว.กศ.วพม. (ประกอบด้วย อจ.หน.ภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา) พัฒนาระบบการนำองค์กร โดยเน้นการใช้ข้อมูลในการบริหารงานและแก้ไขปัญหา โดยการนำเสียงของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์การดำเนินการ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ และผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ความต้องการของกำลังพล รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องในระบบงาน เป็นข้อมูลนำเข้า เพื่อทำความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำมากำหนดเป็นแนวทางการนำองค์กร

  LIST OF ABBREVIATIONS