สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(1) วิธีกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]ผู้บริหารของ ภสว.กศ.วพม. ร่วมกับคณาจารย์วางแผนกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ วพม. โดยการใช้ SWOT analysis ได้กำหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ โดยการติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรภายในภาคและหน้าภาควิชา ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีการทบทวน หารือและยังคงไว้เช่นเดิม แต่ให้เพิ่มเติมสิ่งที่ภาควิชายังทำได้น้อยคือการจัดทำโครงการบริการวิชาการ และกระตุ้นด้านงานวิจัย

 

วิสัยทัศน์: เป็นภาควิชาที่มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ: จัดการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยา/รายวิชาที่รับผิดชอบและวิชาเลือก อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มาตรฐานสากล ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

ค่านิยม: ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนรวม มุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศ ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะหลัก: การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง LIST OF ABBREVIATIONS