สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้ภาควิชาประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]2. วิธีสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้ภาควิชาประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต

ผู้บริหารของ ภสว.กศ.วพม. สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ภาควิชาประสบความสำเร็จ โดย

1. จัดระบบการบริหารงานโดยพิจารณาความอาวุโส ความมีประสบการณ์ และกำหนดภาระงาน รวมทั้งให้มีการสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงานและถ่ายทอดงาน โดยเฉพาะงานด้านธุรการ งานงบประมาณ และส่งกำลังบำรุง

2. การวางแผน การติดตาม และใช้การสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เมื่อเกิดปัญหาคณาจารย์และบุคลากรจะช่วยกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและในบางครั้งได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ

3. ให้อิสระในการทำงานในกำลังพลทุกระดับ

4. มุ่งเน้นการทบทวนผลการดำเนินงาน เช่น ในด้านการจัดการเรียนการสอนจะมีวาระในการประชุมภาควิชาเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อวางแผนหรือปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไป

5. ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับภาควิชาและระดับบุคคล เช่นจัดการสนทนาวิชาการภายในภาควิชาเมื่อมีคณาจารย์ไปประชุมวิชาการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ การนำแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการชื่นชมในการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปนำเสนอในงานวันสถาปนา วพม. และมหกรรมคุณภาพประจำปีของ วพม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าประชุม การสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการประชุมผ่านทาง line อาจารย์ภาควิชา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากบุคลากรเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ไปด้วยกัน

6. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของภาควิชา “ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” เช่นการจัดกลุ่มการทำกิจกรรมการเรียนรู้ตามควาต้องการของผู้เรียน การนำข้อเสนอจากผู้เรียนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องพัฒนาผลการเรียน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนผูกพันกับภาควิชา โดยเน้นการปฏิบัติตามค่านิยมของ วพม. คือ “สามัคคี มีวินัย ใส่ใจผู้เรียน ผลงานเป็นเลิศ” คำขวัญที่ว่า “วิชายอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” และค่านิยมของภาควิชาสรีรวิทยา

7. สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล รวมทั้งสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล และส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เป็นประจำทุกปี

8. ส่งเสริมการทำกิจกรรมในภาคร่วมกันบ้างเป็นระยะ เพื่อการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความสามัคคี

9. มีการสรุปผลการดำเนินการของภาควิชาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่จะให้ภาควิชาประสบความสำเร็จในอนาคต LIST OF ABBREVIATIONS