สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(3) วิธีทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุพันธกิจของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]3. วิธีทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุพันธกิจของภาควิชา

ผู้บริหาร ภสว.กศ.วพม. ทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุพันธกิจโดยใช้

1) ระบบการนำองค์กรที่มีการจัดการระบบงานสำคัญของหน่วยเข้าด้วยกัน

2) กำหนดภาระงานของคณาจารย์และบุคลากร

3) นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศและนโยบายของ วพม. และ กศ.วพม.มาสู่การปฏิบัติ

4) การกำหนดเป็นโครงการของภาควิชาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ วพม.

5) การประชุมภาควิชาประจำเดือน เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน

6) ให้โอกาสบุคลากรในการทำงานเต็มที่ แก้ไขเมื่อมีอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน

7) สนับสนุนให้ได้รับรางวัลต่างๆ ของ วพม. และเชื่อมโยงการพิจารณาบำหน็จประจำปีสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่กับผลการดำเนินงานของหน่วยเพื่อเสนอขอรับการพิจาณาจากผู้บังคับชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

  LIST OF ABBREVIATIONS