สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาควิชาสรีรวิทยาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินกิจกรรม 7 ส เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงสิ่งแวดล้อมของ วพม. นอกจากนี้ยังปฏิบัติตามโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของ วพม. การทิ้งขยะและทำลายขยะอย่างถูกวิธี และ ลดการใช้ถุงพลาสติก  เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ใช้ศักยภาพของอาจารย์ในการบริการวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้คณาจารย์ ภสว.กศ.วพม. ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ได้แก่ 1) การสนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพในชุมชนของภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชนเมื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ชุมชนบ้านนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ปีละ 1 ครั้ง 2) การร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อให้ดูแลสุขภาพคนในชุมชน ในพื้นที่การเรียนของเวชศาสตร์ชุมชนได้อย่างถูกต้อง 3) การร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาของนิสิตเตรียมแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ จว.อยุธยา 
 LIST OF ABBREVIATIONS