สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(1) วิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าภาควิชามีระบบการกำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1. วิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าภาควิชามีระบบการกำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ

    ภาควิชาสรีรวิทยาทำให้มั่นใจมีระบบการกำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ โดย

  • แบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง อจ.หน.ภาควิชา ผช.อจ.หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา
  • จัดประชุมคณาจารย์ภาควิชา เป็นประจำทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยเหนือ กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามทิศทางนโยบายของผู้บริหาร การดำเนินการตามพันธกิจของภาควิชา และโครงการของภาควิชาที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ วพม. และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ของภาควิชา เพื่อสื่อสารทิศทางนโยบายของ วพม. รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  • ติดตามและทบทวนตัววัดผลการดำเนินการของภาควิชาตามพันธกิจ
  • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินการตามพันธกิจ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในรายวิชาที่ภาควิชาได้มอบหมายให้รับผิดชอบ

ตารางที่ 2-1 การประเมินประสิทธิผลการนำองค์กรของคณะผู้บริหารภาควิชาสรีรวิทยา

ประเด็นที่ประเมินผล

ชื่อตัวชี้วัด

ความถี่

ผู้รับผิดชอบ

ประสิทธิผลของ

การนำองค์กร

ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยต่อการบริหารจัดการรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ

ปีละครั้ง

ประธาน และ คณะกรรมการรายวิชา

ร้อยละของรายวิชาที่จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

(มคอ.5 และ มคอ.3) ภายในเวลาที่กำหนด

ปีละครั้ง

เลขานุการรายวิชา/หน.ภาควิชาฯ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของ วพม.

ปีละครั้ง

หน.ภาควิชาฯ

แนวปฏิบัติที่ดี/สิ่งประดิษฐ์/ นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล

ปีละครั้ง

หน.ภาควิชาฯ

ผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์

ปีละครั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผลงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปีละครั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  ผลงานด้านโครงการบริการวิชาการสู่สังคม (ถ้ามี)   ผู้ช่วย หน.ภาควิชาฯ และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

การบริหารโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลกระทบ) เช่น โครงการส่ง นพท./นศพ.วพม. ไปแข่งขันตอบปัญหาทางสรีรวิทยาระดับนานาชาติ (IMSPQ)

ปีละครั้ง

อาจารย์ผู้ดูแลในโครงการแต่ละปี/หน.ภาควิชาฯ 

ร้อยละของเงินงบประมาณที่ใช้และที่คงเหลือส่งคืนเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ปีละครั้ง

รอง หน.ภาควิชาฯ

สรุปการจัดหา สป. ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปีละครั้ง

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย/หน.ภาควิชาฯ LIST OF ABBREVIATIONS