สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีดำเนินการและคาดการณ์ล่วงหน้าในด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ....

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]2. วิธีดำเนินการและคาดการณ์ล่วงหน้าในด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของสถาบันและชุมชนรอบสถาบันต่อการปฏิบัติการที่มีผลกระทบในเชิงลบของภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยาคาดการณ์ล่วงหน้าในด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของสถาบันและชุมชนรอบสถาบันต่อการปฏิบัติการที่มีผลกระทบในเชิงลบของภาควิชา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนการสอน 2) การดำเนินการตามแผนงาน-โครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3) การวิจัย 4) การรักษาสิ่งแวดล้อม ภาควิชามีแนวทางโดยใช้กฎระเบียบข้อบังคับ ดังนี้

  • ระเบียบ พบ.ว่าด้วยการศึกษาหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต วพม. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 ลง 14 มิ.ย. 2553
  • ระเบียบ วพม. ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พ.ศ.2559 ลง 29 ก.พ. 59
  • ระเบียบ วพม. ว่าด้วย การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2561
  • ประกาศ กศ วพม. ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบ และการขอทราบผลคะแนนสอบ ของ นพท./นศพ. พ.ศ. 2561 ลง 28 ส.ค. 61
  • ประกาศ วพม. เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ลง 2 เม.ย. 61
  • ประกาศ วพม. เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  • ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการตัดสินผลการศึกษาโดยใช้ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด (Standard error of measurement) ลง 16 ส.ค. 60
  • ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา สำหรับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที 1 ลง 15 พ.ย. 60
  • ระเบียบ กศ.วพม. เรื่อง การปฏิบัติของกรรมการคุมการสอบ พ.ศ. 2561
  • ประกาศ วพม. เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561
  • กฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ (งบประมาณ บัญชีและการเงิน การจัดซื้อ-จัดหา)
  • ระเบียบวิธีวิจัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยกรมแพทย์ทหารบกและระเบียบแหล่งทุนวิจัย
  • กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเงิน ได้แก่ การอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ข้อกำหนดการดูแลความสะอาดและการใช้ห้องปฏิบัติการ การทิ้งขยะมีพิษ และการเคลื่อนย้ายขยะ
  • พระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ภาควิชาดำเนินการเพื่อลดความกังวลและผลกระทบเชิงลบต่อภาควิชา (ตารางที่ 2-2) เช่น

1. ผู้เรียนไม่เกิดผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยกำหนดให้มีวาระประจำในการประชุมคณาจารย์ภาควิชาประจำเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินการของแต่ละรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ 2) จัดให้มี assessment for learning โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามโนรูปแบบ  virtual ที่ผู้เรียนคนอื่นๆ และอาจารย์สามารถเข้ามาตอบคำถาม/แก้ไขคำตอบได้ (Clinival virtual brainstorm) 3) จัดให้มีชั่วโมง formative assessment และชั่วโมงทบทวนก่อนสอบ 4) การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน และกำหนดแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มนักเรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน

2. ผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสในการอุทธรณ์ผลสอบ ภาควิชาปฏิบัติตามประกาศ วพม. เรื่อง การอุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบผลการสอบของนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561 โดยแจ้งให้ผู้เรียนทราบในวันแนะนำรายวิชา และมีแบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลสอบในคู่มือรายวิชา และแจ้งเรื่องการอุทธรณ์ผลสอบในการประกาศผลสอบทุกครั้ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศ วพม.

3. การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการใช้สัตว์ทดลองให้เป็นไปตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์ (พ.ศ. 2559) โดยอาจารย์ในภาควิชาได้รับใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

4. ละเมิดจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ ให้ดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยและต้องได้รับการพิจารณาผ่านจากคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

5. ด้านอัคคีภัย ดำเนินการให้กำลังพลได้ร่วมอบรมและซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยของ วพม.

ตารางที่ 2-2 ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของภาควิชาสรีรวิทยา

ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ

การเรียนการสอน

ผู้เรียนไม่เกิดผลการเรียนรู้

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

- การออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยนำสรุปผลการดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นปัจจัยนำเข้า

- การจัดทำ Table of specification ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้/การคัดเลือกข้อสอบโดยคณะกรรมการรายวิชา

- การประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาผลการเรียนรู้

- จัดให้มี assessment for learning โดยให้ผู้เรียนตอบคำถามโนรูปแบบ  virtual ที่ผู้เรียนคนอื่นๆ และอาจารย์สามารถเข้ามาตอบคำถาม/แก้ไขคำตอบได้ (Clinival virtual brainstorm)

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน (MPL)

- การกำกับติดตามผลการดำเนินการในการประชุมภาควิชาประจำเดือน

- การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เรียนที่มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ผ่าน

- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานทางการศึกษา

คณะกรรมการรายวิชา

ผู้เรียนไม่ได้รับโอกาสในการอุทธรณ์ผลสอบ

- การปฏิบัติของภาควิชาตามประกาศ วพม. เรื่อง การอุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบผลการสอบของนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561

-แจ้งให้ผู้เรียนทราบในวันแนะนำรายวิชา และมีแบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลสอบในคู่มือรายวิชา และแจ้งเรื่องการอุทธรณ์ผลสอบในการประกาศผลสอบทุกครั้ง

หน.ภาควิชาฯ

คำกล่าวหา/กล่าวโทษว่าอาจารย์ละเมิดจรรยาบรรณคณาจารย์

- การจัดทำแผนการสอนรายชั่วโมง

- การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน

- การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้เรียนโดยหัวหน้าภาควิชา

- การพิจารณาข้อสอบและตัดสินผลโดยคณะกรรมการรายวิชา

คณะกรรมการรายวิชา

การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- ใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จาก สง.คณะกรรม การวิจัยแห่งชาติ ตาม พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

ผช.หน.ภาควิชาฯ

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ยกเลิก-ไม่ดำเนินการตามโครงการ/ดำเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย

- กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการ

- รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการในวาระการประชุมคณาจารย์ประจำเดือนทุกเดือน

- หน.ภาควิชาฯ

- ผู้รับผิดชอบ

โครงการ

การวิจัย

ละเมิดจริยธรรม

การทำวิจัยในมนุษย์

- การขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจัย

- การรายงานความก้าวหน้าของการทำวิจัย

อาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย

สิ่งแวดล้อม

อัคคีภัย

- กิจกรรม 7 ส

- ระเบียบ วพม. เรื่อง การป้องกันและจัดการอัคคีภัย

ผช.หน.ภาควิชาฯ

  LIST OF ABBREVIATIONS