สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

   ตัวชี้วัด       63       64       65       ข้อมูล   
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน    0
  • จำนวนรายวิชาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียน (เช่น FB, Line app, Google Hangout, Twitter เป็นต้น)
  • 0
  • จำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นตัวแทนสถาบันไปสอบแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
  • 0
  • .จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากกลุ่มผู้เรียนและผู้เรียน (กรุณาระบุรายละเอียด)
  • 0
  • จำนวนการอุทธรณ์การประเมินผลการสอบโดยผู้เรียน
  • 0
    จำนวนนักเรียนที่สมัครวิชาเลือกเสรีของภาควิชา (แยกตามรายวิชาเลือก)    0