สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

   ตัวชี้วัด       63       64       65       ข้อมูล   
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)    0
อัตรากำลังของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน    0
 • (1) จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษา ป.โท/ ป.เอก ในเวลาราชการ/ศึกษาต่อ ตปท.
 • 0
 • (2) จำนวนอาจารย์ภาควิชาที่ปฎิบัติงานมากกว่า ๙ เดือนขึ้นไป (คน)
 • 0
 • (3) จำนวนอาจารย์ภาควิชาที่ปฎิบัติงาน ๖-๙ เดือน (คน)
 • 0
 • (4) จำนวนอาจารย์ภาควิชาที่ปฎิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน (คน)
 • 0
 • (5) จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด* (ไม่รวมอาจารย์พิเศษ) = (จำนวนอาจารย์ในข้อ ๒) + (๐.๕ x (จำนวนอาจารย์ในข้อ ๓))
 • 0
 • (6) จำนวนอาจารย์ใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำ < 5 ปี)
 • 0
 • (7) จำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุน
 • 0
  ขีดความสามารถของบุคลากร    0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่นำงานวิจัยไปนำเสนอในระดับชาติ
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่นำงานวิจัยไปนำเสนอในระดับนานาชาติ
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัล ครูแพทย์ดีเด่น
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีภาระงาน > เกณฑ์ขั้นต่ำ (1680 ชม./ปี) (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานเขียนหนังสือ/ ตำรา (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีบทความทางวิชาการ (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการเป็น ผศ.
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการเป็น รศ.
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการเป็น ศ./ ศ.คลินิก
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
 • 0
  ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงาน    0
 • คะแนน 7 ส ของหน่วยงาน
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำ และ จนท. ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำ และ จนท. ที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำ และ จนท. ที่ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการอบรม/ ซ้อมอัคคีภัย
 • 0
  ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร (คะแนนเต็ม 5)    0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ในภาพรวม
 • 0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อลักษณะงาน
 • 0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อเพื่อนร่วมงาน
 • 0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อผู้บังคับบัญชา
 • 0
 • ระดับความผูกพันของกำลังพลและ จนท.
 • 0
  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ    0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชม./ ปี (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาด้านแพทยศาสตรศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา กลยุทธ์การสอนการประเมินผล และการประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี
 • 0
 • จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาตรงตามงาน ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี (คน)
 • 0