สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

   ตัวชี้วัด       63       64       65       ข้อมูล   
ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อภาวะผู้นำของ อจ.หน.ภาควิชา
 • 0
 • จำนวนเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณอาจารย์
 • 0
 • จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องละเมิดจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
 • 0
  ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ    0
 • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี (พอใช้ ดี ดีมาก)
 • 0
 • จำนวนผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวด
 • 0
 • จำนวนผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกำลังพลและ จนท. ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม 7 ส กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มหกรรมคุณภาพการศึกษา
 • 0
 • จำนวนรางวัล/ผลงานดีเด่นที่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับ
 • 0