สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

   ตัวชี้วัด       63       64       65       ข้อมูล   
  • จำนวนของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่าย งป. ได้ตามแผน
  • 0
    ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (ยอดเงินคงเหลือ/ยอดที่ได้รับการจัดสรร x 100)    0
  • ร้อยละของเงินงบประมาณคงเหลือ/ งบฯ ที่ได้รับการจัดสรร (ยอดเงินคงเหลือ/ยอดที่ได้รับการจัดสรร x 100)
  • 0