สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด จำนวนเดือนที่ทำงานในปีการศึกษานี้ คุณวุฒิสูงสุด (ตรี/โท/เอก) ตำแหน่งทางวิชาการ กรณีช่วยราชการ ระบุตำแหน่งบรรจุจริง ระดับ PSF (1-4) คุณวุฒิที่จบ ปีที่บรรจุรับราชการ