สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

   ตัวชี้วัด       63       64       65       ข้อมูล   
1) การเรียนการสอน    0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้ E-Learning
 • 0
 • จำนวนคาบที่มีการพัฒนาทักษะการฟัง-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ (CBL, TBL, PBL)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นฐานเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้แบบแนวดิ่ง (Vertical integration)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้ระหว่างภาควิชาในชั้นปรีคลินิกหรือระหว่างคลินิกด้วยกันแบบแนวระนาบ (Horizontal integration)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยผู้เรียน
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการนำผลการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน (Formative evaluation) มาป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการแบ่งสัดส่วนคะแนนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำ Table of specification
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการประชุมคัดเลือกข้อสอบ
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่ใช้ข้อสอบแบบตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษ
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาปรับปรุงข้อสอบอย่างเป็นรูปธรรม
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก รวมทั้งความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • 0
  2) งานวิจัย (*กรุณาส่งตารางสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มาด้วย)    0
 • จำนวนผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ
 • 0
 • จำนวนผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • 0
 • จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ
 • 0
 • จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 0
 • จำนวนนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
 • 0
  3) งานบริการวิชาการ (**กรุณาส่งตารางสรุปบริการวิชาการมาด้วย)    0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งกับสังคม
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีความยั่งยืน/พึ่งพาตัวเองดำเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับรางวัล การยอมรับ ยกย่อง จากชุมชน/สังคม หรือกองทัพ
 • 0
  4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (***กรุณาส่งตารางสรุปกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาด้วย)    0
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
 • 0
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมมือในการจัดกิจกรรม
 • 0
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม
 • 0