สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(4) วิธีเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีต่อภาควิชา เปรียบเทียบกับภาควิชาอื่น

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]4. วิธีเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีต่อภาควิชา เปรียบเทียบกับภาควิชาอื่น

ภาควิชาสรีรวิทยามีข้อมูลสารสนเทศด้านความพึงพอใจจากแบบประเมินที่ทำผ่านเว็บไซด์ของภาควิชา ซึ่งสามารถนำข้อมูลประเมินด้านการสอน สื่อการสอน และมนุษยสัมพันธุ์ของอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาสรีรวิทยา เปรียบเทียบกับอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาอื่นได้ แต่ยังไม่ได้นำข้อมูลมาดำเนินการในเชิงเปรียบเทียบอย่างจริงจัง จากแบบประเมินของผู้เรียน จากการทำ focus group และการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ผู้เรียนพึงพอใจภาควิชาสรีรวิทยามากกับการให้การดูแลเอาใจใส่ และคอยให้กำลังใจผู้เรียนสม่ำเสมอ

สำหรับลูกค้ากลุ่มอื่น คือ นรพ.วพบ. ภาควิชาแสวงหาข้อมูลความพึงพอใจจากการซักถามผู้เรียน การสอบถามจากอาจารย์ประสานงาน และการได้ผลการประเมินหลักสูตรจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ซึ่งจะนำมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป LIST OF ABBREVIATIONS