สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

3.2 ความผูกพันกับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]3.2 ความผูกพันกับผู้เรียน

ภาควิชาสรีรวิทยาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น นพท./นศพ.วพม. หรือผู้เรียนกลุ่มอื่น ได้แก่ นรพ.วพบ. คณาจารย์ของภาควิชามีความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนมาก การสร้างความผูกพันเริ่มตั้งแต่ในชั่วโมงสอนการเป็นเพื่อนใน Line เพื่อการตอบคำถามข้อสงสัยในเรื่องบทเรียนและเรื่องทั่วไป ทำให้ได้รับข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ข้อแนะนำต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการฟังผู้เรียนทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจจะถูกนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการรายวิชา/การประชุมภาควิชา เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางปรับปรุงตามบริบทที่สามารถดำเนินการได้ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เรียนทราบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความผูกพันระหว่างผู้เรียนกับภาควิชา และภาควิชายังมีความผูกพันกับผู้เรียนในชั้นปีอื่น ๆ เนื่องจากมีการรับสมัครและคัดเลือก นพท./นศพ.วพม. ไปร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสรีรวิทยาทุกปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่ได้ดำเนินการโครงการนี้นปี 2563 และ 2564 LIST OF ABBREVIATIONS