สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(3) วิธีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]3. วิธีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น

วิธีการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่การใช้แบบประเมินต่างๆ การทำ focus group (สิ่งที่ต้องการให้ภาควิชาปรับปรุง) การพูดคุยระหว่างเรียน การให้ผู้เรียน reflection ดังแสดงอยู่ใน ตารางที่ 3.1-1 ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากแต่ละช่องทางการรับฟังจะถูกแปลงให้เป็นสารสนเทศที่นำไปใช้ได้ โดยนำเข้าไปทบทวนในที่ประชุมคณาจารย์ประจำเดือน และพิจารณาตอบสนองในส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม/สามารถปฏิบัติได้ เพื่อตอบสนองให้เกินความคาดหวังของผู้เรียนและเพื่อรักษาความผูกพันกับผู้เรียนในระยะยาว

ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะของผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 เช่น

1.  วางวิดิโอของอาจารย์ผู้สอนบนเว็บไซด์ของภาควิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ล่วงหน้า

2.  เพิ่มเวลาให้ผู้เรียนทำ group activity ในการเรียน case discussion (Jigsaw technique) ในตารางสอน

3.  ปรับให้มีแบบฝึกหัดของ EKG พร้อมอธิบายทีละแบบฝึกหัด

4.  ปรับตารางสอนให้มีเวลาทบทวน lecture (SDL) ก่อนเรียนปฏิบัติการและจัดสอบปฏิบัติการแยกระบบ

5. จัดให้มีอาจารย์ทบทวนเนื้อหาที่จะใช้สอบครั้งที่ 2 ให้กับผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ครั้งที่ 1 นอกเหนือจากชั่วโมงทบทวนที่กำหนดในตารางสอนสำหรับผู้เรียนทั้งชั้น เป็นต้น

6. อาจารย์ผู้สอนได้มีการปรับลด slide Powerpoint ที่ใช้สอนให้พอเหมาะกับเวลาที่สอน

            LIST OF ABBREVIATIONS