สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(1) วิธีประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1.  วิธีประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังของภาควิชา

ผู้บริหารภาควิชา วิเคราะห์ความต้องการบุคลากรทั้งระดับอาจารย์ละเจ้าหน้าที่จากภารกิจของภาควิชา เป็นหลักร่วมกับภารกิจของ วพม. ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาควิชา โดยการประชุมภาควิชา เพื่อวางแผนการรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่ทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีอัตรากำลัง/ขีดความสามารถที่ตอบสนองต่อพันธกิจของภาควิชาได้ LIST OF ABBREVIATIONS