สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานของภาควิชาบรรลุผลสำเร็จ

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]4.   วิธีจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานของภาควิชาบรรลุผลสำเร็จ

ภาควิชาสรีรวิทยาจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานของภาควิชาบรรลุผลสำเร็จตามแผนภูมิการบริหาร (ดังภาพ) และมีการกำหนด job description ให้อิสระในการทำงานภายใต้การกำกับดูแลจากอาจารย์ตามสายงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่ม เมื่อมีปัญหาข้อขัดข้องให้รายงายอาจารย์ที่กำกับดูแล/หน.ภาควิชา เพื่อการประสานงานและแก้ไข มีการทำงานแบบยืดหยุ่นและส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกันในการทำงาน มีการประชุมภาควิชาทุกเดือน บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น/เสนอปัญหา/เสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ มีการประเมินผลการทำงานและให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นรายบุคคล และบุคลากรสามารถปรึกษาหารือกับ หน.ภาควิชา หรืออาจารย์ได้ทุกเวลาถ้าไม่ติดภารกิจ

นอกจากนี้ผู้บริหารภาควิชายังเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน อนุญาตให้ลาได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อรับผิดชอบต่อครอบครัว มีการกล่าวยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงานดี และพูดคุยเพื่อให้มีการปฏิบัติงานดีขึ้น
 LIST OF ABBREVIATIONS