สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]5.1 สภาพแวดล้อมขอบุคลากร

ภาควิชาสรีรวิทยามีกำลังพลระดับอาจารย์ 6 นาย ระดับเจ้าหน้าที่ 5 นาย และแพทย์ใช้ทุน 2 นาย ในห้วงปีงบประมาณ 2563-2567 จะมีกำลังพลเกษียณอายุราชการในระดับอาจารย์ 3 นาย ระดับเจ้าหน้าที่ 1 นาย ดังนั้นภาควิชาจึงต้องวางแผนด้านอัตรากำลังพล โดยเสนอขอรับแพทย์ใช้ทุนเพื่อวางตัวเป็นอาจารย์ภาควิชาตั้งแต่ปี 2559-2561 และได้รับการจัดสรรพื่อมาปฏิบัติงานในปี 2561-2565 ปีละ 1 นาย โดยมีการวางแผนส่งเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไป ในปีงบประมาณ 2564 หรือ 2565 พร้อมกันนี้ภาควิชาต้องธำรงรักษาบุคลากรที่มีอยู่โดยให้มีความผูกพันกับภาควิชาและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการนำไปสู่ผลการดำเนินการที่ตรงตามพันธกิจของภาควิชา  

  LIST OF ABBREVIATIONS