สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(3) วิธีสร้างและจัดการความรู้ของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]3. วิธีสร้างและจัดการความรู้ของภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยาวางแผนสร้างและจัดการความรู้โดยใช้ระบบจัดการความรู้ของ วพม. เริ่มจาก

1. กำหนดหัวข้อความรู้สำคัญของภาควิชาซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการปฏิบัติงาน

2. ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรสร้างและแสวงหาความรู้ และทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน

3. รวบรวมองค์ความรู้ตามหัวข้อสำคัญที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกให้เป็นหมวดหมู่

4. แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เมื่อมีอาจารย์ไปร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการ

5. ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย/สะดวก โดยหัวข้อความรู้สำคัญจะเป็นไปในด้านที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพันธกิจ

โดยใช้เว็บไซต์ของภาควิชาช่วยให้คณาจารย์ ผู้เรียน เข้าถึงองค์ความรู้ และมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลวิจัย PubMed เพื่อแสดงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของคณาจารย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

องค์ความรู้ในด้านงานธุรการสำหรับบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาควิชา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะระดับบุคคล (tacit knowledge) ภาควิชาได้ถ่ายทอดความรู้โดยการ coaching จากอาจารย์และผู้ที่ทำหน้าที่นั้นมาก่อน และบางครั้งให้มีการทำงานข้ามสายงานเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ LIST OF ABBREVIATIONS