สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด จำนวนเดือนที่ทำงานในปีการศึกษานี้ คุณวุฒิสูงสุด (ตรี/โท/เอก) ตำแหน่งทางวิชาการ กรณีช่วยราชการ ระบุตำแหน่งบรรจุจริง ระดับ PSF (1-4) คุณวุฒิที่จบ ปีที่บรรจุรับราชการ แก้ไข ลบ
                       

[เพิ่มข้อมูล]จบการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) เทียบเท่า ปริญญาโท

จบการศึกษา วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ เทียบเท่า ปริญญาเอก LIST OF ABBREVIATIONS