สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(5) วิธีการที่ผู้นำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]5. วิธีการที่ผู้นำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

ผู้นำแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ดังนี้

  • ถ่ายทอดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ วพม. คำสั่ง และมาตรการต่างๆ ของ กองทัพบก เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตนตามอย่างเคร่งครัด
  • กำกับดูแลการปฏิบัติตนของอาจารย์ในภาควิชาให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณคณาจารย์
  • กำกับดูแลการปฏิบัติตนของบุคลากรในภาควิชาให้เป็นไปตามระเบียบกองทัพบก
  • กำกับดูแลการจัดหา และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
  • ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษาทุกปี พร้อมทั้งรวบรวมผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง๖) ปฏิบัติตามระเบียบ วพม. เรื่อง การขออุทธรณ์ผลสอบฯ เมื่อมีผู้เรียนมายื่นคำร้อง
  • ให้ความร่วมมือโดยส่งรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าฟังการบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม
  • มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคลากรและอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคลากร/อาจารย์ดีเด่นของ วพม.
  • ให้ความร่วมมือโดยเตรียมพร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเอกสาร เมื่อมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานจากภายนอก (ยศ.ทบ. สปท. กสพท และ สมศ.)
  • ให้ความร่วมมือเมื่อมีการร้องขอในการรวบรวมหลักฐานการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ที่ใช้ในการเรียนการสอนของภาควิชา LIST OF ABBREVIATIONS