สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 


รายงานการประเมินตนเอง
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

(Self-Assessment Report: SAR)


กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔