สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]2. วิธีถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติของภาควิชา

เมื่อ ผอ.วพม. อนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ วพม. แล้ว หัวหน้าภาควิชาจะแจ้งโครงการที่กำหนดในแผนปฏิบัติการของภาควิชาที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมภาควิชา เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่รับทราบและร่วมมือในการดำเนินการ และให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการประสานกับเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาเพื่อตั้งเรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการไปยังแผนกเตรียมการและหน่วยรับผิดชอบงบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เมื่อได้รับการอนุมัติฯ จะดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ติดตามงาน และตั้งเรื่องขอเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ LIST OF ABBREVIATIONS