สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีการทำให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุนจากภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ](2) วิธีการทำให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุนจากภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุนจากภาควิชา ดังนี้

  • การชี้แจงเพื่อให้ นพท./นศพ.วพม. ทราบวิธีการสอน วิธีการประเมินผล และผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยจัดทำเป็น “คู่มือรายวิชา” ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดที่ต้องการให้ผู้เรียนทราบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ลำดับเนื้อหาวิชา วิธีการสอน วิธีประเมินผล และอาจารย์ผู้สอน
  • upload คู่มือรายวิชา PowerPoint แต่ละหัวข้อการสอน เอกสารคำสอน โจทย์ปัญหา case เป็นต้น ในรูปแบบ PDF file บน website http://physiopcm.com และคำแนะนำอื่น ๆ ทาง line กลุ่ม
  • จัดอาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาเข้า Line กลุ่มอาจารย์และนักเรียนชั้นปีที่ 2 เมื่อเข้าสู่รายวิชาต่างๆ ที่ภาควิชารับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรู้ รวมทั้งให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมในปัญหาในเรื่องอื่นๆ โดยจะใช้ Line ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนแต่ละคนเป็นการส่วนตัว
  • จัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหัวข้อการเรียนรู้ ในการเรียน Case-Based Learning เพื่อให้คำปรึกษา
  • ในด้านการเรียน online ผู้เรียนสามารถเข้าทบทวนบทเรียน VDO clip ได้ที่ https://elearningpcm.com/
  • ผู้เรียนตรวจสอบคะแนนสอบเป็นรายบุคคล ได้ website http://physiopcm.com ของภาควิชาโดยใช้ username และ password

จากการรับฟังเสียงของผู้เรียนโดยใช้การทำ focus group หรือแบบประเมิน การให้การบริการด้านสารสนเทศที่ภาควิชาดำเนินการให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนพึงพอใจและเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องการให้คงไว้ LIST OF ABBREVIATIONS