สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

ปีการศึกษา 2565 จำนวนผู้เรียน A B+ B C+ C D+ D F จำนวนผู้สอบผ่าน ร้อยล่ะผู้สอบผ่าน เกรดเฉลี่ย