สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(5) วิธีปรับเปลี่ยนหรือนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่มีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนหรือนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]5. วิธีปรับเปลี่ยนหรือนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่มีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนหรือนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว

ในกรณีที่มีการสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนแผน เช่น ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรือมีสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศ เช่นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 จะดำเนินการประชุมคณาจารย์/คณะกรรมการรายวิชา เพื่อชี้แจงให้รับทราบข้อมูล ฟังความคิดเห็น เสนอแนวทางปรับแผนและขอมติที่ประชุม นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อนำแผนไปฏิบัติอย่างรวดเร็ว และกำกำกับดูแลจนแผนที่ปรับใหม่ได้รับการดำเนินการจนสำเร็จ และประเมินผลต่อไป หรือใช้การสื่อสารผ่าน social media เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายที่เร่งด่วน LIST OF ABBREVIATIONS