สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(3) วิธีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]5. วิธีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพของภาควิชา

ด้านสุขภาพ มีระบบกำกับดูแลสุขภาพ ได้แก่ ให้กำลังพลเข้ารับการตรวจร่างกายประจำปี ถ้าพบปัญหาสุขภาพให้ปรึกษาอาจารย์ภายในภาควิชา หรือไปพบแพทย์ และให้ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่ ทบ. กำหนด และให้งดสูบบุหรี่ เมื่อมีปัญหาฝุ่นละออง และในสภาวะที่มีการแพร่ระบาดระลอกสอง และระลอกสามของเชื้อโควิด 19 คณาจารย์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรสวม mask เพื่อเป็นการป้องกัน และเว้นระยะห่าง พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข และระเบียบ ทบ. อย่างเคร่งครัด เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุขณะทำงานจะดำเนินการให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุด และภาควิชาดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 7ส อย่างต่อเนื่อง

ด้านสวัสดิภาพ ภาควิชามีระบบกำกับดูแล คือจัดให้มีตารางเวรของเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลการเปิด-ปิด ภาควิชา ดูแลให้ปิดระบบไฟฟ้า น้ำประปา ก่อนกลับบ้าน มีการเปลี่ยนระบบการเข้าภาควิชาจากการใช้กุญแจเป็นการสแกนนิ้วหรือใช้ keycard และต้องติดบัตร รปภ. ที่ได้รับจากแผนกธุรการและกำลังพล วพม. ติดปุ่มสวิทซ์ให้กดสำหรับบุคคลภายนอกเมื่อต้องการติดต่อภาควิชา และเมื่อมีสาธารณูปโภคชำรุดจะเร่งแจ้งให้ฝ่ายสาธาณูปโภคมาซ่อมแซม

กรณีเหตุไฟไหม้ ภาควิชามีป้ายบอกทางหนีไฟชัดเจน มีแผนการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ จัดเตรียมถังดับเพลิงที่มีการตรวจสอบน้ำยาในถังให้พร้อมใช้ตามวงรอบ จำนวน 2 ถัง ธง และไฟฉาย (ตามมาตรฐานที่กำหนด) ที่ทางเดินภายในภาควิชา และส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการซ้อมแผนอัคคีภัยทุกปี กรณีของขยะมูลฝอยได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรบเพื่อให้เข้าใจเรื่องการแยกประเภทขยะมูลฝอยและทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

 LIST OF ABBREVIATIONS