สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]ภาควิชาสรีรวิทยามีกิจกรรมภายในภาควิชาเพื่อสร้างเสริมความผูกพันของบุคลากร เช่น การแสดงความยินดีเมื่อกำลังพลได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เป็นตัวอย่างการฏิบัติที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การสนับสนุนและให้โอกาสกำลังพลได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการวิจัย การเตรียมแอกอฮอล์สำหรับเช็ดมือในช่วงโควิด 19 การรับประทานอาหารร่วมกันในวันขึ้นปีใหม่และวันประชุมภาควิชา การได้มีส่วนร่วมในการแจกขนมปีใหม่ให้ภาควิชาต่างๆ นอกจากนี้ได้มีมีระบบสวัสดิการภายในภาควิชา และให้กำลังพลได้มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของภาควิชา และสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ทั้งหมดนี้ทำให้กำลังพลในภาควิชาสรีรวิทยามีความผูกพันต่อกันอย่างดี

 LIST OF ABBREVIATIONS