สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(2) วิธีการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรมีความพร้อมใช้งาน

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]2. วิธีการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรมีความพร้อมใช้งาน

ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของภาควิชาที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะถูกเก็บไว้ในหลายแหล่งข้อมูล เช่นด้านการเรียนการสอน (Powerpoint เอกสารประกอบการสอน คู่มือรายวิชา ตารางสอน วิดิโอการสอนแต่ละชั่วโมง เอกสาร case-based learning, TBL) จะ upload ไว้บน www.physiopcm.com เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ข้อมูลผลประเมินต่างๆ ถูกพัฒนาจาก document files เป็นการจัดการในรูปแบบออนไลน์บน www.physiopcm.com หรือการใช้ google form จัดเก็บบน cloud นอกจากเว็บไซด์ ที่สามารถดูผลประเมินได้ตลอดเวลา ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว สามารถ share บน line กลุ่มผู้เรียน กลุ่มอาจารย์ ทำให้ได้รับข้อมูลหลายทาง สารสนเทศที่ดำเนินการทางเว็บไซด์ จะมีการกำหนดการเข้าถึงที่เหมาะสมและรักษาความลับโดยปฏิบัติตาม data entry standards ของ ศสท.วพม. คือ กำหนด login protocol และ password 

ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน เช่นข้อมูลกำลังพล ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและข้อมูลด้านบริการวิชาการ ยังดำเนินการบนโปรแกรม Excel และ document files โดยมอบหมายให้เสมียนธุรการดำเนินการเพิ่มเติม ปรับปรุงให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน และในปีการศึกษา 2561-2562 ภาควิชาพัฒนาระบบ e-Physiology เพื่อจัดเก็บข้อมูลเอกสารด้านธุรการและด้านกำลังพล และได้เริ่มดำเนินการแล้ว (http://physiopcm.synology.me: 7000/ ) ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์จัดเก็บในฐานข้อมูลสิ่งอุปกรณ์ และมีผู้ดูแลรับผิดชอบให้มีความเป็นปัจจุบันเมื่อมีการจัดหา หรือจำหน่าย ทำให้มีความพร้อมใช้งาน

ข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยของอาจารย์ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงผลงานของอาจารย์แต่ละท่านไปยังฐานข้อมูล PubMED ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ www.physiopcm.com ทำให้ทราบจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ระดับนานาชาติได้ทันที LIST OF ABBREVIATIONS