สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(1) วิธีการทวนสอบและทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]1. วิธีการทวนสอบและทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศของภาควิชา

ภาควิชาสรีรวิทยาทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกรวบรวมทั้งแบบฐานข้อมูลเชิงอิเล็คโทรนิค และข้อมูลที่บันทึกในกระดาษ มีความแม่นยำ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายให้มีผู้ดูแลคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอนจะมอบหมายให้เลขานุการรายวิชาดูแลข้อมูลคู่มือรายวิชา ตารางสอน อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และอื่นๆ โดยมีประธานรายวิชาทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลด้านข้อสอบได้มอบหมายให้เลขานุการรายวิชาดำเนินการ และมีการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการกลั่นกรอง ประกอบด้วยประธานรายวิชา เลขานุการรายวิชา คณะกรรมการรายวิชา และ อาจารย์ผู้สอนสอน เพื่อให้มีความมั่นใจในคุณภาพ ข้อมูลผลลัพธ์ทางการศึกษาจะมีคณะกรรมการรายวิชาเป็นผู้ทวนสอบ ข้อมูลด้านงบประมาณได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบคือ เสมียนซึ่งจะมีการกำกับดูแลโดย รอง หน.ภสว.กศ.วพม. ข้อมูลด้านกำลังพลและอาจารย์ผู้สอนจะมีเสมียนเป็นผู้ดูแล จะมีการปรับแก้ไขเมื่อมีการปรับเปลี่ยนชั้นยศ ระดับเงินเดือน หรือเพิ่มเติมเมื่อมีการไปศึกษา/อบรม/ เข้าร่วมประชุม มีทั้งในส่วนที่เก็บเป็นกระดาษและไฟล์อิเคโทรนิกส์ และมอบหมายให้ ผช.หน.ภสว.กศ.วพม. ช่วยกำกับดูแล เป็นต้น

ปีการศึกษา 2563 สารสนเทศด้านการประเมินทักษะที่ 4 และทักษะที่ 5 ได้ถูกพัฒนาให้ประเมินผ่านทางเว็บไซด์ภาควิชา หรือสามารถเข้าถึงได้ทาง QR code ทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บและประมวลผลการประเมินทักษะจากอาจารย์คุมกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบผลประเมินได้โดย administrators LIST OF ABBREVIATIONS