สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(6) วิธีการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการของภาควิชาไปใช้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำไปเป็นโอกาสสร้างนวัตกรรมของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]ผลการทบทวนการดำเนินการของภาควิชาจะถูกนำไปจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงและนำไปเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาให้ตรงกับการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ สามารถดำเนินการจนบรรลุผลได้ในเวลาที่กำหนด และการเกิดประโยชน์ต่อภาควิชาในภาพรวมในอนาคต LIST OF ABBREVIATIONS