สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]ภาควิชาสรีรวิทยาจัดการสารสนเทศและจัดการความรู้ โดยพิจารณาความรู้หลักที่จำเป็นที่สามารถถ่ายทอดได้ เช่น ขั้นตอนการปฏิบัติงานทางธุรการด้านต่างๆ จะทำเป็นเอกสารผังขั้นตอนการดำเนินงานหรือศึกษาจากไฟล์เอกสารที่เก็บไว้เป็นแฟ้มต่างๆ การบริหารจัดการหลักสุตรรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน เข่น case-based learning ในแต่ละรายวิชา หรือ TBL จะมีการสรุปเป็นขั้นตอนให้เข้าใจและปฏิบัติตามได้ง่าย ส่วนความรู้และทักษะที่อยู่ในตัวบุคคลจะใช้การทำงานควบคู่กันไป/การอธิบายและให้บันทึกตามความเข้าใจ เพื่อนำไปปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของงาน ระบบการจัดการความรู้นี้ภาควิชาสรีรวิทยายังคงต้องพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้น

ในระดับภาควิชา คณาจารย์มีการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง เช่นการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ วพม. การพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล (WFME)  และเรื่อง การจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ. 5) เป็นต้น

ภาควิชาได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย โดยเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และแยกเป็น folder ในคอมพิวเตอร์ และ cloud บางส่วนโดยเฉพาะที่สำคัญที่สามารถนำมาใช้งานได้ทุกที่ เช่นเอกสารหนังสือออกจากภาควิชา สำหรับการรวบรวมข้อมูลและเอกสารจาก e-office จะเก็บใน http://physiopcm.synology.me:7000/ (ระบบ NAS ) ในรูปแบบ PDF สำหรับสารสนเทศข้อมูลด้านเอสารการสอนที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาล่วงหน้า ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน และการจัดการเรียนการสอน เก็บอยู่ใน server www.physiopcm.com คลังวิดิโอการสอนหัวข้อต่างๆ อยู่บน https://elearningpcm.com/ หรือ YouTube สำหรับข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ จะเก็บไว้ที่เลขานุการรายวิชาฯ และบางส่วนเก็บไว้ที่ธุรการภาควิชา เป็นต้น

  LIST OF ABBREVIATIONS