สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

3.1 เสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

  • กลุ่มผู้เรียนของภาควิชา ได้แก่ นพท./นศพ.วพม. (ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3)
  • ลูกค้ากลุ่มอื่น ได้แก่ นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (นรพ.วพบ.) ชั้นปีที่ 1 เป็นต้น
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กองการศึกษา หน่วยแพทยศาสตรศึกษา ภาควิชาปรีคลินิกชั้นปีที่ 3 ผู้ปกครอง
  • คู่ความร่วมมือ ได้แก่ ภาควิชาปรีคลินิกชั้นปีที่ 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์และกองอายุรกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และกองกุมารเวชกรรม กองสูตินรีเวชกรรม แผนกห้องปฏิบัติการ/แผนกเครื่องช่วยฝีกและเวชนิทัศน์/แผนกประเมินผล/ศสท.วพม.

3.1 วิธีรับฟังเสียงจากผู้เรียน/ลูกค้าในอนาคต เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ต่อได้

ภาควิชารับฟังเสียงผู้เรียนดังที่แสดงในตาราง 3.1-1

ภาควิชารับฟังเสียงลูกค้าในอนาคตได้แก่ นิสิตแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ชั้นปีที่ 1 และกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วมกิจกรรม open house โดยการพูดคุย การรับฟังผ่านการเข้าร่วมประชุมระหว่าง วพม-มก. และการเข้าร่วมกิจกรรมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ในต่างจังหวัด และนำข้อมูลมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการรายวิชาเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

ภาควิชายังมีการรับฟังเสียงของผู้เรียนในอดีต โดยรับฟังเสียงของ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีอื่น ๆ โดยเข้าฟังในเวลาที่ นพศ.วพม. จัดประชุมรายงานผลในวันปัจฉิมนิเทศ หรือการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ส่งมายังภาควิชา เพื่อนำไปใช้พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการสนับสนุนผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น

เสียงของลูกค้าอื่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียน/นักศึกษาพยาบาลของสถาบันที่คณาจารย์ในภาควิชาไปร่วมสอน ซึ่งจะได้รับจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ดูแลรายวิชา ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากการประเมินเมื่อการสอนสิ้นสุดลง ข้อมูลจะถูกนำเข้าที่ประชุมคณาจารย์ของภาควิชา เพื่อพิจารณาตอบสนองในส่วนที่เห็นว่าเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ในปีการศึกษาถัดไป LIST OF ABBREVIATIONS