สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

เรื่อง หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ ๑  
๑. ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
๒. สภาวการณ์ขององค์กร
ก. สภาพด้านการแข่งขัน
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
ส่วนที่ ๒  
      หมวด ๑ การนำองค์การ
      หมวด ๒ กลยุทธ์
      หมวด ๓ ผู้เรียน
      หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
      หมวด ๕ บุคลากร
      หมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ
ส่วนที่ ๓ ผลลัพธ์  
      หมวด ๗ ผลลัพธ์
        ตารางที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๖๔
        ตารางที่ ๒ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
        ตารางที่ ๓ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน
        ตารางที่ ๔ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
        ตารางที่ ๕ ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล
        ตารางที่ ๖ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  
        ตารางที่ ๑ บัญชีรายละเอียดอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรสนับสนุน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
        ตารางที่ ๒ ข้อมูลภาระงานอาจารย์รายบุคคลในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๖๔)
        ตารางที่ ๓ ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
        ตารางที่ ๔ ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
        ตารางที่ ๕ บัญชีรายละเอียดบริการวิชาการแก่สังคม ในปีการศึกษา ๒๕๖๔
        รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๔