สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด จำนวนเดือนที่ทำงานในปีการศึกษานี้ คุณวุฒิสูงสุด (ตรี/โท/เอก) กรณีช่วยราชการระบุตำแหน่งบรรจุจริง