PCM new

รายงานการประเมินตนเอง
ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ
(Self-Assessment Report: SAR)

กองการศึกษา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ประจำปีการศึกษา 2564


คำนำ

เมษายน  2565

 


สารบัญ

คลิกตรงนี้เพื่อเพิ่มข้อมูลสารบัญอัตโนมัติ


ส่วนที่ 1

โครงร่างองค์กร

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (ระบุ Organization, Administrative, Activity charts)

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (หมายถึง ระบุ โอกาสในการพัฒนาและจุดแข็งในการพัฒนาภาควิชา)

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ


ส่วนที่ 2

หมวด 1 การนำองค์การ

1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง (ของภาควิชา)

(1) วิธีกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมของภาควิชา

(2) วิธีสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อทำให้ภาควิชาประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและ ในอนาคต

(3) วิธีทำให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุพันธกิจของภาควิชา

(4) วิธีการที่ผู้นำสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในภาควิชา ผู้เรียน และลูกค้าอื่น ๆ ที่สำคัญของภาควิชา

(5) วิธีการที่ผู้นำแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

(6) วิธีที่ผู้นำวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้นำในอนาคตของภาควิชา

1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) วิธีการที่ทำให้มั่นใจว่าภาควิชามีระบบการกำกับดูแลที่มีความรับผิดชอบ

(2) วิธีดำเนินการและคาดการณ์ล่วงหน้าในด้านกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และความกังวลของสถาบันและชุมชนรอบสถาบันต่อการปฏิบัติการที่มีผลกระทบในเชิงลบของภาควิชา

(3) วิธีส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของภาควิชาเป็นไปอย่างมีจริยธรรม

(4) แนวทางที่ภาควิชาแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ภาควิชามี และสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ


ส่วนที่ 2

หมวด 2 กลยุทธ์

2.1 การจัดทำกลยุทธ์

(1) วิธีจัดทำกลยุทธ์ของภาควิชา กระตุ้น และทำให้เกิดนวัตกรรม

2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

(1) แผนปฏิบัติการที่สำคัญของภาควิชา

(2) วิธีถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติของภาควิชา

(3) แผนด้านบุคลากรที่สนับสนุนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

(4) ตัววัดผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการที่สำคัญของภาควิชา

(5) วิธีปรับเปลี่ยนหรือนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่มีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนหรือนำไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว


ส่วนที่ 2

หมวด 3 ผู้เรียน

3.1 เสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น

(1) วิธีรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ต่อได้

(2) วิธีรับฟังเสียงจากผู้เรียน/ลูกค้าในอนาคต เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนำไปใช้ต่อได้

(3) วิธีประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพันผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่น

(4) วิธีเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้เรียน/ลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีต่อภาควิชา เปรียบเทียบกับภาควิชาอื่น.

3.2 ความผูกพันกับผู้เรียน/ ลูกค้ากลุ่มอื่น

(1) วิธีการกำหนดหลักสูตรและบริการต่าง ๆ ของภาควิชา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและทำให้ดีกว่าความคาดหวังของผู้เรียน

(2) วิธีการทำให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นสารสนเทศและรับการสนับสนุนจากภาควิชา

(3) วิธีจำแนกกลุ่มผู้เรียน/ ลูกค้าอื่น ๆ และส่วนตลาดของภาควิชา

(4) วิธีสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้าอื่น ๆ ของภาควิชา

(5) วิธีจัดการกับข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เรียนและลูกค้าอื่น ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าภาควิชาจะแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นอย่างมีประสิทธิผล และทันท่วงที


ส่วนที่ 2

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ

(1) วิธีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติการประจำวันและผลการดำเนินการโดยรวมขององค์กร

(2) วิธีเลือกและใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ

(3) วิธีเลือกและใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและส่วนตลาดของภาควิชา

(4) วิธีเลือกให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการดำเนินการขององค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิด ทั้งภายในหรือภายนอกภาควิชา

(5) วิธีการทบทวนผลการดำเนินการและขีดความสามารถของภาควิชา

(6) วิธีการนำผลการทบทวนผลการดำเนินการของภาควิชาไปใช้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และนำไปเป็นโอกาสสร้างนวัตกรรมของภาควิชา

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้

(1) วิธีการทวนสอบและทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศของภาควิชา

(2) วิธีการทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศขององค์กรมีความพร้อมใช้งาน

(3) วิธีสร้างและจัดการความรู้ของภาควิชา


ส่วนที่ 2

หมวด 5 บุคลากร

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร

(1) วิธีประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังของภาควิชา

(2) วิธีจัดรูปแบบการทำงานและบริหารบุคลากรเพื่อให้งานของภาควิชาบรรลุผลสำเร็จ

(3) วิธีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ สวัสดิภาพของภาควิชา

5.2 ความผูกพันของบุคลากร

(1) วิธีเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน

(2) วิธีการประเมินความผูกพันของบุคลากรในภาควิชา

(3) ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาควิชาที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่ให้ผลการดำเนินการที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน


ส่วนที่ 2

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ

6.1 กระบวนการทำงาน

(1) วิธีออกแบบหลักสูตรและบริการต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

(2) ระบุกระบวนการทำงานสำคัญของภาควิชา

(3) วิธีทำให้มั่นใจว่าหลักสูตรและบริการต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทำงานจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่สำคัญ

(4) วิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและผลการดำเนินการ และลดความแปรปรวนของกระบวนการ

(5) วิธีที่องค์กรใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างนวัตกรรม

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

(1) วิธีควบคุมต้นทุนการทำงานของภาควิชา/ สร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นของ การควบคุมต้นทุน กับความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ผู้ใช้บริการ และบุคลากร

(2) วิธีเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานของภาควิชา

(3) วิธีการทำให้มั่นใจว่ามีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน


ส่วนที่ 3

หมวด 7 ผลลัพธ์

จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ประเภท หน่วยกิต

เอกสารประกอบรายวิชาที่เปิดสอน

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ไฟล์แนบ
     

ผลการประเมินความพึงพอใจรายวิชาที่เปิดสอน

รหัสรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน  ± S.D. วิธีการประเมินผลโดยภาพรวม  ± S.D. เทคโนโลยีและสื่อที่ใช้ในการสอน  ± S.D. ความสัมพันธ์กับอาจารย์  ± S.D.
                 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชา ปีการศึกษา 2563-64

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้เรียน A B+ B C+ C D+ D F จำนวนผู้สอบผ่าน ร้อยล่ะผู้สอบผ่าน เกรดเฉลี่ย
                         

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปีการศึกษา 2564 จำนวนผู้เรียน A B+ B C+ C D+ D F จำนวนผู้สอบผ่าน ร้อยล่ะผู้สอบผ่าน เกรดเฉลี่ย
                         

ข. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

   ตัวชี้วัด       62       63       64       ข้อมูล   
1) การเรียนการสอน    0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการสอนโดยใช้ E-Learning
 • 0
 • จำนวนคาบที่มีการพัฒนาทักษะการฟัง-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ (CBL, TBL, PBL)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นฐานเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้แบบแนวดิ่ง (Vertical integration)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรู้ระหว่างภาควิชาในชั้นปรีคลินิกหรือระหว่างคลินิกด้วยกันแบบแนวระนาบ (Horizontal integration)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการประเมิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยผู้เรียน
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการนำผลการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน (Formative evaluation) มาป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการแบ่งสัดส่วนคะแนนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓)
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการจัดทำ Table of specification
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการประชุมคัดเลือกข้อสอบ
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่ใช้ข้อสอบแบบตัวเลือกเป็นภาษาอังกฤษ
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่นำผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาปรับปรุงข้อสอบอย่างเป็นรูปธรรม
 • 0
 • จำนวนรายวิชาที่มีการปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคลินิก รวมทั้งความต้องการของสังคมและระบบบริบาลสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • 0
  2) งานวิจัย (*กรุณาส่งตารางสรุปผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มาด้วย)    0
 • จำนวนผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ
 • 0
 • จำนวนผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ
 • 0
 • จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศ
 • 0
 • จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 0
 • จำนวนนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
 • 0
  3) งานบริการวิชาการ (**กรุณาส่งตารางสรุปบริการวิชาการมาด้วย)    0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งกับสังคม
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีความยั่งยืน/พึ่งพาตัวเองดำเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน
 • 0
 • จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้รับรางวัล การยอมรับ ยกย่อง จากชุมชน/สังคม หรือกองทัพ
 • 0
  4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (***กรุณาส่งตารางสรุปกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาด้วย)    0
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
 • 0
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่นักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมมือในการจัดกิจกรรม
 • 0
 • จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม
 • 0
           

  ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน

     ตัวชี้วัด       62       63       64       ข้อมูล   
  ตารางที่ 3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน    0
 • จำนวนรายวิชาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียน (เช่น FB, Line app, Google Hangout, Twitter เป็นต้น)
 • 0
 • จำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นตัวแทนสถาบันไปสอบแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
 • 0
 • .จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับจากกลุ่มผู้เรียนและผู้เรียน (กรุณาระบุรายละเอียด)
 • 0
 • จำนวนการอุทธรณ์การประเมินผลการสอบโดยผู้เรียน
 • 0
           

  ตารางที่ 4 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

     ตัวชี้วัด       62       63       64       ข้อมูล   
  7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ณ วันที่ 31 มี.ค. 65)    0
  อัตรากำลังของอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน    0
 • (1) จำนวนอาจารย์ที่ลาศึกษา ป.โท/ ป.เอก ในเวลาราชการ/ศึกษาต่อ ตปท.
 • 0
 • (2) จำนวนอาจารย์ภาควิชาที่ปฎิบัติงานมากกว่า ๙ เดือนขึ้นไป (คน)
 • 0
 • (3) จำนวนอาจารย์ภาควิชาที่ปฎิบัติงาน ๖-๙ เดือน (คน)
 • 0
 • (4) จำนวนอาจารย์ภาควิชาที่ปฎิบัติงานน้อยกว่า ๖ เดือน (คน)
 • 0
 • (5) จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด* (ไม่รวมอาจารย์พิเศษ) = (จำนวนอาจารย์ในข้อ ๒) + (๐.๕ x (จำนวนอาจารย์ในข้อ ๓))
 • 0
 • (6) จำนวนอาจารย์ใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำ < 5 ปี)
 • 0
 • (7) จำนวนเจ้าหน้าที่สนับสนุน
 • 0
  ขีดความสามารถของบุคลากร    0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่นำงานวิจัยไปนำเสนอในระดับชาติ
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่นำงานวิจัยไปนำเสนอในระดับนานาชาติ
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับรางวัล ครูแพทย์ดีเด่น
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีภาระงาน > เกณฑ์ขั้นต่ำ (1680 ชม./ปี) (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานเขียนหนังสือ/ ตำรา (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีบทความทางวิชาการ (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการเป็น ผศ.
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการเป็น รศ.
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการเป็น ศ./ ศ.คลินิก
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
 • 0
  ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการทำงาน    0
 • คะแนน 7 ส ของหน่วยงาน
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำ และ จนท. ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำ และ จนท. ที่ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำ และ จนท. ที่ร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการอบรม/ ซ้อมอัคคีภัย
 • 0
  ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของบุคลากร (คะแนนเต็ม 5)    0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ในภาพรวม
 • 0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อลักษณะงาน
 • 0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อเพื่อนร่วมงาน
 • 0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อผู้บังคับบัญชา
 • 0
 • ระดับความผูกพันของกำลังพลและ จนท.
 • 0
  ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้นำ    0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า 15 ชม./ ปี (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาด้านแพทยศาสตรศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อปี (คน)
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ใหม่ที่ได้รับการปฐมนิเทศภายในระยะเวลา 1 ปี
 • 0
 • จำนวนอาจารย์ใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา กลยุทธ์การสอนการประเมินผล และการประกันคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี
 • 0
 • จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาตรงตามงาน ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี (คน)
 • 0
           

  ตารางที่ 5 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล

     ตัวชี้วัด       62       63       64       ข้อมูล   
  ก. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม    0
 • ระดับความพึงพอใจของกำลังพลและ จนท. ต่อภาวะผู้นำของ อจ.หน.ภาควิชา
 • 0
 • จำนวนเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณอาจารย์
 • 0
 • จำนวนเรื่องร้องเรียนเรื่องละเมิดจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
 • 0
  ข. ผลลัพธ์ด้านการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ    0
 • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี (พอใช้ ดี ดีมาก)
 • 0
 • จำนวนผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวด
 • 0
 • จำนวนผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของกำลังพลและ จนท. ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม 7 ส กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ มหกรรมคุณภาพการศึกษา
 • 0
 • จำนวนของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่าย งป. ได้ตามแผน
 • 0
 • จำนวนรางวัล/ผลงานดีเด่นที่บุคลากรของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ได้รับ
 • 0
           

  ตารางที่ ๖ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

     ตัวชี้วัด       62       63       64       ข้อมูล   
  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (ยอดเงินคงเหลือ/ยอดที่ได้รับการจัดสรร x 100)    0
 • ร้อยละของเงินงบประมาณคงเหลือ/ งบฯ ที่ได้รับการจัดสรร (ยอดเงินคงเหลือ/ยอดที่ได้รับการจัดสรร x 100)
 • 0
  จำนวนนักเรียนที่สมัครวิชาเลือกเสรีของภาควิชา (แยกตามรายวิชาเลือก)    0
           

  ส่วนที่ 4

  ภาคผนวก

  ตารางที่ 1 บัญชีรายละเอียด “อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และบุคลากรสนับสนุน” (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

  ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด จำนวนเดือนที่ทำงานในปีการศึกษานี้ คุณวุฒิสูงสุด (ตรี/โท/เอก) ตำแหน่งทางวิชาการ กรณีช่วยราชการ ระบุตำแหน่งบรรจุจริง ระดับ PSF (1-4) คุณวุฒิที่จบ ปีที่บรรจุรับราชการ
                     

  บุคลากรสายสนับสนุน

  ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด จำนวนเดือนที่ทำงานในปีการศึกษานี้ คุณวุฒิสูงสุด (ตรี/โท/เอก) กรณีช่วยราชการระบุตำแหน่งบรรจุจริง
             

  ตารางที่ 2 ข้อมูลภาระงานอาจารย์รายบุคคลในปีการศึกษา 2563 (1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64)

  รายชื่ออาจารย์ การเรียนการสอน บริการวิชาการ บริการทางการแพทย์ วิจัย บริหาร พัฒนาตนเอง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ ข้อมูล
                     

  ตารางที่ 3 ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการในปีการศึกษา 2563

  ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ประเภท ชื่ออาจารย์/ผู้นิพนธ์ วารสาร ปีที่ตีพิมพ์ หน้า
               

  ตารางที่ 4 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการในปีการศึกษา 2563

  ลำดับที่ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ - ช่วงเวลา ปีเริ่มต้น ปีสิ้นสุด การนำไปใช้/ การต่อยอด สร้างความเข้มแข็งสังคม หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ หมาย เหตุ
                     

  ตารางที่ 5 บัญชีรายละเอียดบริการวิชาการแก่สังคมในปีการศึกษา 2563

  รายชื่ออาจารย์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิชาการ อาจารย์พิเศษ วิทยากรภายใน วิทยากรระดับประเทศ วิทยากร ระดับนานาชาติ ข้อมูล
                 

  รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

  กศ.วพม.

  ลำดับที่

  ยศ

  ชื่อ สกุล

  ตำแหน่ง