สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]ค. ระบบปรับปรุงผลการดำเนินการ

ระบบปรับปรุงผลการดำเนินการของภาควิชาสรีรวิทยาใช้ตามกรอบแนวคิดของวงจรคุณภาพ Plan-Do-Check-Act (PDCA) ได้แก่ การนำข้อมูล สารสนเทศ เข้าประชุมหารือประจำเดือนของภาควิชา หรือการประชุมคณะกรรมการรายวิชา เพื่อวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน พัฒนาฐานข้อมูลหรือนวัตกรรมที่ช่วยในการบริหารจัดการ และสรุปผลเพื่อกำหนดแนวทางในอนาคต ซึ่งระบบนี้เป็นแนวทางเดียวกับ วพม. คือ PCMS system (plan-carry out- management-sustain) โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผลการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทาง LIST OF ABBREVIATIONS