สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(3) วิธีส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของภาควิชาเป็นไปอย่างมีจริยธรรม

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]3. วิธีส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของภาควิชาเป็นไปอย่างมีจริยธรรม

แนวทางส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของภาควิชาเป็นไปอย่างมีจริยธรรม มีดังนี้

  • กำกับดูแลให้คณาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคณาจารย์
  • การทำการสอนหรือทำการทดลองที่ใช่สัตว์ทดลองต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
  • การวิจัยต้องปฏิบัติตามจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์
  • การใช้จ่ายงบประมาณในโครงตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ วพม. ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบด้านการเงินของ วพม. ทบ. และกระทรวงการคลัง
  • สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมศีลธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

ตารางที่ 2-3 ตัววัดผลการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม

ประเด็น

กฎหมาย กฎระเบียบ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ/ กิจกรรม

ตัวชี้วัด

การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย

และกฎระเบียบ

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

- การประกันคุณภาพการศึกษา

- การประเมินคุณภาพภายในประจำปีของ วพม.

• ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี

จรรยาบรรณคณาจารย์

- การจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการรายวิชา

• จำนวนครั้งที่ นพท./นศพ. ร้องเรียนว่าอาจารย์ละเมิดจรรยาบรรณคณาจารย์

ประกาศ วพม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานฯ

- การจัดทำสรุปภาระงานของคณาจารย์ประจำปี

• ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีภาระงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ประกาศ วพม. เรื่อง การอุทธรณ์ผลการสอบและการขอทราบผลการสอบของ นพท./นศพ.วพม. พ.ศ. 2561

- การปฏิบัติระดับรายวิชาตามประกาศ วพม.ฯ

• จำนวนครั้งที่ นพท./นศพ. ร้องเรียนภาควิชา เรื่อง การละเมิดสิทธิในการอุทธรณ์ผลการสอบ

ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

- ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

• จำนวนครั้งของการร้องเรียนเรื่อง การละเมิดจรรยาบรรณฯ

การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2540

- การขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยฯ

• จำนวนครั้งของการร้องเรียนภาควิชา เรื่อง การละเมิดจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ LIST OF ABBREVIATIONS