สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(6) วิธีที่ผู้นำวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้นำในอนาคตของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ] (6) วิธีที่ผู้นำวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และพัฒนาผู้นำในอนาคตของภาควิชา

ผู้นำมีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดตำแหน่งและพัฒนาผู้นำในอนาคต โดย

  • การเสนอชื่ออาจารย์เพื่อให้ กศ.วพม. แต่งตั้งเป็น รอง อจ.หน.ภสว./ ผช.อจ.หน.ภสว. และแบ่งมอบงานด้านต่างๆ ตามพันธกิจที่สำคัญ ให้แก่ รอง อจ.หน.ภสว./ ผช.อจ.หน.ภสว./ผู้รับผิดชอบในโครงการต่างๆ ของภาควิชา/เจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
  • ดำเนินการเรื่องการเสนอขอปรับย้ายในอัตราที่สูงขึ้นตามแนวทางรับราชการและขอพบผู้บริหารตามห้วงระยะเวลาที่มีการปรับย้าย
  • สนับสนุนให้เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการบริหาร และการพัฒนาหลักสูตรตามวาระที่จัดโดย นพศ.วพม. และการจัดการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรม Just-In-Time: Share and Learn
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการทำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
  • สนับสนุนในการทำงานให้ส่วนกลางของ วพม. เช่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของ วพม. เพื่อให้มีประสบการณ์และมีส่วนร่วมกำหนดและนำแผนงานต่าง ไปถ่ายทอดเพื่อการปฏิบัติ
  • ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีศักยภาพไปอบรมหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรบริหาร และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารภาควิชาและองค์กร

        นอกจากนี้ผู้นำยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ของภาควิชา เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ โดยการ coaching/การทำงานคร่อมสายงาน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างการปฏิบัติงาน การส่งเข้ารับการอบรมต่างๆ เช่น การอบรมด้านงบประมาณ การส่งกำลังบำรุง การใช้ฐานข้อมูลทางการศึกษา การใช้โปรแกรมต่างๆ ทางด้านการเงิน การส่งเรียนหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ เช่นหลักสูตรนายสิบอาวุโส และอื่นๆ เพื่อนำความรู้มาปฏิบัติในงานประจำให้ได้ผลสำเร็จ และสืบทอดการทำงานได้ LIST OF ABBREVIATIONS