สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

(4) วิธีการที่ผู้นำสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในภาควิชา ผู้เรียน และลูกค้าอื่น ๆ ที่สำคัญของภาควิชา

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]4. วิธีการที่ผู้นำสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในภาควิชา ผู้เรียน และลูกค้าอื่น ๆ ที่สำคัญของภาควิชา

ผู้บริหาร ภสว.กศ.วพม. สื่อสารกับคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา/คณะกรรมการรายวิชาฯ/หรือสร้างความผูกพันกับผู้เรียน ตลอดจนลูกค้าอื่นๆ (นรพ.วพบ. ผู้เข้าฟังการบริการวิชาการ) ใน 2 รูปแบบ คือสื่อสารเป็นทางการอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้การประชุมภาควิชา/การประชุมคณะกรรมการรายวิชาฯ/การแนะนำรายวิชากับผู้เรียน/การพูดคุยหารือในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งเป็นในลักษณะสองทิศทาง หรือใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ สังคมออนไลน์/การติดประกาศ สำหรับการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เช่นการสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการติดตามงานเป็นระยะๆ อาจใช้การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น line application

ช่องทางการสื่อสารกับผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 ได้แก่ 1) พัฒนา website ของภาควิชา 2) ตั้ง line กลุ่มนักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3) หน.ภาควิชา พบปะพูดคุยกับนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ (นอกเหนือจาก Focus group) ได้แก่ กลุ่มนักเรียนที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ในการสอบครั้งที่ 1 ของรายวิชา เพื่อสอบถามปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำตามบริบทของนักเรียนแต่ละคน กลุ่มนักเรียนกลุ่มย่อยเพื่อกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กลุ่ม case กลุ่ม TBL กลุ่มนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รายวิชาเพื่อการพัฒนา

ช่องทางการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มอื่น โดยการใช้โทรศัพท์ การแจ้งในการประชุมต่างๆ เช่น สภากาแฟ นขต. กศ. นขต.วพม. และการสื่อสารผ่าน line application เป็นต้น

การประเมินประสิทธิผลของระบบการสื่อสาร โดยการติดตามผลการปฏิบัติในงานต่างๆ ที่ได้สื่อสารไป ถ้ายังไม่เป็นผลจะมีการสื่อสารซ้ำ อีกครั้ง

  LIST OF ABBREVIATIONS