สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
    SAR    
 

2.1 การจัดทำกลยุทธ์

ภาพประกอบ


 เพิ่มข้อมูล ]2.1 การจัดทำกลยุทธ์

ภาควิชาสรีรวิทยามีการจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสร์ของ วพม. และพันธกิจของภาควิชา ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม LIST OF ABBREVIATIONS