สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา วพม. LogIn
SAR
ร้อยละของเงินงบประมาณคงเหลือ/ งบฯ ที่ได้รับการจัดสรร (ยอดเงินคงเหลือ/ยอดที่ได้รับการจัดสรร x 100)
บันทึกข้อมูล
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง หมายเหตุ ไฟล์แนบ แก้ไข ลบ

 เพิ่มข้อมูล ]